Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Lisa Suzuki 9 04/10/2016 - 06/19/2016
Saita Hiroyuki 8 05/01/2016 - 06/19/2016
Kiyoshi Matsuda 6 04/03/2016 - 06/19/2016
Shinya Iino 4 05/01/2016 - 06/05/2016
Toshikatsu Tokoro 2 04/10/2016 - 05/15/2016
Kazuomi Koga 1 04/24/2016
Maeya Toshihiro 1 05/08/2016
Mariko Itō 1 04/24/2016
Kyōko Mutō 1 04/17/2016
Akiko Matsuo 1 04/03/2016
Hiroshi Ikehata 1 05/22/2016
Dōgawa Setsumu 1 04/17/2016
Itō Susumuno 1 04/03/2016
Matsui Hitoyuki 1 06/12/2016
Miyako Yatsu 1 04/24/2016
Homura Nari 1 04/17/2016
Junichi Kitamura 1 05/29/2016

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Pierre Sugiura 6 04/03/2016 - 06/19/2016
Masao Ikeya 6 04/10/2016 - 06/12/2016
Masayuki Kojima 3 04/24/2016 - 06/12/2016
Yasuhiro Irie 3 04/17/2016 - 05/22/2016