Home / Series / Free!

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Eisaku Kawanami 16 07/24/2014 - 09/27/2018
Hiroko Utsumi 13 07/03/2014 - 09/25/2014
Yasuhiro Takemoto 4 08/29/2013 - 09/13/2018
Ai Yukimura 3 07/17/2014 - 09/25/2014
Kawanami Eisaku 3 07/11/2013 - 09/26/2013
Ogawa Taichi 2 07/18/2013 - 09/05/2013
Takuya Yamamura 2 08/07/2014 - 09/11/2014
Taichi Ogawa 2 08/09/2018 - 09/27/2018
Oota Rika 2 08/15/2013 - 09/19/2013
Shinpei Sawa 2 07/19/2018 - 09/06/2018
Haruka Fujita 2 07/10/2014 - 08/30/2018
Naoko Yamada 2 09/18/2014 - 08/16/2018
Taiichi Ogawa 2 07/31/2014 - 09/04/2014
Noriyuki Kitanohara 2 08/14/2014 - 08/23/2018
Taichi Ishidate 1 09/20/2018
Yamada Naoko 1 08/22/2013
Tatsuya Ishihara 1 08/02/2018
Kitanohara Noriyuki 1 09/12/2013
Miyoshi Ichirou 1 07/25/2013
Utsumi Hiroko 1 07/04/2013

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Masahiro Yokotani 38 07/04/2013 - 09/27/2018
Reiko Yoshida 2 08/15/2013 - 09/05/2013
Maiko Nishioka 1 12/05/2015