Home / Series / Grimoire of Zero

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Tetsuo Hirakawa 24 04/10/2017 - 06/26/2017
Kenichi Kawamura 3 04/24/2017 - 06/26/2017
Shuuhei Matsushita 2 05/22/2017
Yoshito Mikamo 2 04/24/2017 - 06/12/2017
Naoko Takeichi 2 05/08/2017 - 06/26/2017
Takashi Okawara 2 05/01/2017 - 06/05/2017
Hiroyuki Tsuchiya 2 04/17/2017 - 05/15/2017
Kotaro Tamura 1 06/05/2017

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Eiji Umehara 4 05/01/2017 - 06/26/2017
Tatsuya Takahashi 3 04/24/2017 - 06/12/2017
Kazuhiro Ozawa 2 05/01/2017 - 06/12/2017
Masayuki Sakoi 2 05/08/2017 - 06/19/2017
Takaharu Ozaki 1 05/15/2017
Akira Suzufuji 1 06/05/2017