Home / Series / Initial D

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Mitsuo Hashimoto 23 11/04/2012 - 06/22/2014
Tsuneo Tominaga 14 04/17/2004 - 04/16/2005
Osamu Sekita 6 12/14/2012 - 06/22/2014
Shin Misawa 5 07/04/1998 - 12/05/1998
Taiki Nishimura 4 04/12/2013 - 06/22/2014
Taiji Kawanishi 3 11/09/2012 - 02/08/2013
Masami Hata 3 08/01/1998 - 11/14/1998
Shuu Watanabe 3 01/11/2013 - 04/12/2013
Rei Kotaki 2 07/04/1998 - 08/29/1998
Kazuyoshi Yokota 2 09/12/1998 - 10/17/1998
Jennifer Wagner 2 09/26/1998 - 12/05/1998
Shishi Yamaguchi 1 03/22/2001
Andrew Lau 1 06/19/2005
Kazuyoshi Ikegami 1 11/28/1998
Noboru Mitsusawa 1 01/13/2001
Amane Watanabe 1 12/14/2012
Yukio Nishimoto 1 07/11/1998

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Bob Buchholz 10 07/04/1998 - 12/05/1998
Nobuaki Kishima 9 07/04/1998 - 11/07/1998
Hiroshi Toda 5 07/11/1998 - 12/05/1998
Katuyuki Kodera 5 01/11/2013 - 05/10/2013
Naruse Takahashi 5 02/08/2013 - 06/22/2014
Rei Mano 2 11/09/2012 - 12/14/2012
NaNaKo 1 12/14/2012
Felix Chong 1 06/19/2005