مردم معمولی

بردیا برازنده صاحب یک مرکز زیبایی و ثروتمند و بخیل است. اما به زودی و با افشای راز ثروت بردیا ، وضعیت خانواده وی بهتر خواهد شد.


Aliases
 • Mardome Mamuli
 • Mardom Mamooli
 • Mardom-e Mamouli
 • Mardom Mamouli
English فارسی
 • TheTVDB.com Series ID 400171
 • Status Continuing
 • Airs Thursday, Saturday, at 8:00am
 • Runtimes 30 minutes (22 episodes)
 • Genres Comedy Family
 • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 1 people.
 • Created March 30, 2021 by Aseptron
 • Modified June 9, 2021 by Mr.Glitt

Featured Actors

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Upcoming Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.